สาระน่ารู้คณิตศาสตร์

โฆษณา

แคลคูลลัสเบื้องต้น

http://www.youtube.com/watch?v=k2rDbRUDkdsแคลคูลลัสเบื้องต้น//

สมบัติของเส้นโค้ง

สมบัติของเส้นโค้งปกติ

                          เส้นโค้งปกติ  มีลักษณะคล้ายรูประฆัง  ไม่มีการเบ้   และเส้นโค้งทั้งสองข้างจะต้อง

สมมาตรกับแกนตั้งที่ลากผ่าน     ซึ่งเส้นโค้งปกติ  มีสมบัติ  ดังนี้

                                       1.   ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  มัธยฐาน  และฐานนิยมจะมีค่าเท่ากัน  และจะอยู่ ณ จุดที่

เส้นตรงลากผ่านจุดโด่งสุด  ของเส้นโค้งนั้นตั้งฉากกับแกนนอน

                                      2.   เส้นโค้งจะมีเส้นตรงตั้งฉากที่ลากผ่านค่าเฉลี่ยเลขคณิต  เป็นแกนสมมาตร          

                                      3.   เส้นโค้งจะเข้าใกล้แกนนอน  เมื่อต่อปลายเส้นโค้งทั้งสองข้าง  ให้ห่างจากค่า

ค่าเฉลี่ยเลขคณิตออกไป  แต่ไม่ตัดแกนนอน

                                      4.  พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติมีค่าเท่ากับ 1  เสมอ  (พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติ  คือ  ความถี่

ของข้อมูลทั้งหมด)

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!